Zestaw świąteczny Polemika
Aktualności

Świąteczna akcja z Polemiką

Mamy dla Was prezenty!

 
Lubisz dawać prezenty? Ja uwielbiam!
Dlatego postanowiłam razem z marką Polemika zrobić Wam świąteczny prezent! Mamy dla Was aż 3 zestawy świąteczne tych świetnych kosmetyków ekologicznych!

 

Zestaw świąteczny Polemika
Nagroda: Zestaw świąteczny Polemika

Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Świąteczna akcja z Polemiką" zwany dalej „Konkursem”.
 1. Organizatorem Konkursu jest Polemika z siedzibą ul. 17 Stycznia 43,
  63-900 Rawicz, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs sfinansowany jest ze środków własnych Organizatora
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.z 2009r.Nr 09,poz.1540).
 4. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL https://www.instagram.com/kinga_zawodnik_official/ (zwany dalej „Serwis Instagram”) (zwany dalej „Serwis Facebook”) jednocześnie.
 5. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Facebook.
 6. Konkurs trwa od 19.12.2021 do 20.12.2021 do g. 11.00
 7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Postanowienia ogólne

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 3. Zadaniem konkursowym jest napisanie komentarza w ankiecie pod stories na temat: dlaczego chce używać kosmetyków naturalnych? Należy także polubić profil @kinga-zawodnik_official oraz @polemika_kosmetyki
 4. Uczestnik potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich do danych materiałów graficznych lub filmowych jak i treści słownych.
 5. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.
 6. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizator w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.
 7. Uczestnik nie ma możliwości dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego.
 8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń niezgodnych z regulaminem, z regulaminem serwisu Instagram oraz zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz budzących wątpliwość co do autorstwa pracy i drogi pozyskania polubień
 10. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 3. Nagrody

3 równorzędne nagrody. Każda z nich składa się z zestawu świątecznego o wartości 125 zł każdy.

4. Wyniki konkursu

 1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Organizator.
 2. Lista zwycięzców będzie ogłaszana na profilu społecznościowym Kingi Zawodnik i Polemiki – na Instagramie i na FB
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na Instagramie.
 4. Nagrody będą przesłane Zwycięzcy Konkursu poprzez nadanie przesyłki poleconej lub kurierskiej na podany przez niego adres tuż po publikacji wyników konkursu, tj. 20.12.2021r.
 5. Jury skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem Serwisu społecznościowego bądź drogą mailową w celu ustalenia miejsca odbioru przesyłki. Adres mailowy Zwycięzcy używany w konkursie będzie także adresem mailowym do korespondencji z Jury.
 6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody do 31 dnia roboczego po dniu wysyłki (nie odbierze przesyłki wysłanej pod wskazany przez niego adres), prawo do nagrody wygaśnie.
 7. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody i wygaśnięcie prawa do nagrody.
 8. Z chwilą dodania zgłoszenia, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par.2 ust. 4, 5. na następujących wszystkich eksploatacji.
 9. Decyzje Jury są ostateczne z zastrzeżeniem par. 2 ust. 6.
 10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika Serwisu społecznościowego w celu potwierdzenia wygranej.
 11. Nagrodzony uczestnik nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w gotówce ani zamieniać ich na inne nagrody.
 12. W przypadku niewydania nagrody, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, co do sposobu wykorzystania niewydanej nagrody.

 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Kinga Zawodnik z siedzibą Niwa 7 26-900 Śmietanki NIP: 8121922955
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator przetwarzać będzie jedynie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu - w celu prawidłowego przekazania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e – mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody.
 3. Uczestnik poprzez zamieszczenie materiału konkursowego i opatrzenie go odpowiednim hashtagiem, zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników nagrodzonych dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Uczestnicy nagrodzeni mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 5. Uczestnik Nagrodzony może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e– mail na adres: karolina@kingazawodnik.pl Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 6. Uczestnik Nagrodzony jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.

7. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.

Regulamin konkursu

 1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.kingazawodnik.pl
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.beauty-therm.pl Wszelkie pytania Uczestnik może kierować na adres mailowy: karolina@beauty-therm.pl

 

9. Podatek od wygranych

 1. Nagroda konkursowa zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2021r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

 

10. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 

Zasady są proste. Obserwuj moje stories na Instagramie lub na Facebooku i skomentuj w ankiecie za co cenisz naturalne kosmetyki. Dodatkowo należy polubić profil @polemika_kosmetyki na Instagramie.

Wybiorę 3 osoby i przekażę im jeden z 3 zestawów świątecznych widoczny na zdjęciu. To będzie szybka akcja, macie tylko 24 godziny na udzielenie odpowiedzi! Zatem - do boju!

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published.