Aktualności

Konkurs #WODASTART

Kinga i Magda rzucają wyzwanie!

Dziewczyny! Znowu chcemy ruszyć Was z kanapy! Znów będzie aktywnie i będą super nagrody! 
Chcemy Was motywować, wspierać, pokazywać, że odchudzanie wcale nie musi być trudne, a konsekwencja i  codzienne starania mogą doprowadzić Was do przepięknych efektów!

‼️Zależy nam na Twoim zaangażowaniu ‼️Od 29.06.2021 – 05.07.2021 zrób minimum 7 tys kroków oraz wypij minimum 1,5 litra wody. Zrób zdjęcie ze spaceru oraz picia wody i oznacz nas w poście i/lub relacjach hashtagami➡️➡️➡️ #WODASTART ( po nim będziemy mogły monitorować Wasze postępy ) oraz #chudnijzkingaimagda 👍

‼️Pod tym postem w komentarzu zaproś do wyzwania minimum 2 osoby, które chciałabyś/chciałbyś bardziej zmotywować do działania 🔥🔥🔥‼️Koniecznie zaobserwujcie nasze profile ✅@kingazawodnik✅@magdalenkafitmom➡️w dniu 07.07.2021 wybierzemy 3 najbardziej aktywne i zaangażowane osoby 🙂 Mamy mnóstwo wspaniałych nagród m.in : 🔹wspólny weekend w @apart_hotel_diamond_spa 🏔I wiele innych 🎁🎁🎁To co ? Zaczynamy ???

Regulamin Konkursu “#Wodastart”

Laureatki naszego poprzedniego konkursu na szczycie Szczeliniec

§1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “#Wodastart”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Kinga Zawodnik z siedzibą Niwa 7 26-900 Śmietanki NIP: 8121922955, i Magdalena Dzika z siedzibą Vysokov 199 547 01 Vysokov Identyfikator: 08329397 zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs sfinansowany jest ze środków własnych Organizatora
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.z 2009r.Nr 09,poz.1540).
 5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL https://www.instagram.com/kinga_zawodnik_official/ (zwany dalej „Serwis Instagram”) oraz http://www.instagram.com/magdalenkafitmom i Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Kinga-Zawodnik-official-100716601597560 (zwany dalej „Serwis Facebook”) jednocześnie.
 6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Facebook.
 7. Konkurs trwa od 29.06.2021 do 05.07.2021 do g. 23.59
 8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni  pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
 3. Zadaniem konkursowym jest przejście codziennie minimum 7 000 kroków, opublikowanie zdjęcia ze spaceru na swoim koncie w social mediach, otagowanie go hashtagiem #wodastart i #chudnijzkingaimagda, polubienie profili @kingazawodnik @magdalenkafitmom oraz zaproszenie do wyzwania minimum 2 osoby, które chciałabyś bardziej zmotywować do działania
 4. Uczestnik potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich do danych materiałów graficznych lub filmowych jak i treści słownych.
 5. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich
 6. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizator w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.
 7. Uczestnik, o ile zostanie zwycięzcą konkursu, z chwilą przystąpienia do konkursu wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku na profilach organizatorów.
 8. Uczestnik nie ma możliwości dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego.
 9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne  jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń niezgodnych z regulaminem, z regulaminem serwisu Instagram oraz zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz budzących wątpliwość co do autorstwa pracy i drogi pozyskania polubień
 11. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§3. Nagrody

Nagrodami w Konkursie są 3 równorzędne nagrody w postaci pakietu składającego się z:
·      Wspólnego wyjazd z Kingą Zawodnik i Magdalenkafitmom od piątku 16.07 od godziny 17 do niedzieli 18 do godziny 11:00 w hotelu Apart Hotel Diamond Spa w Białce Tatrzańskiej. Wartość pobytu na osobę to 2000 zł.
wyjazd obejmuje:

·      Smartwache od Gino Rossi około 139 zł sztuka.  Prezenty od Natureessence za okno 400 zł. Prezenty od Skoda Auto Wimar około 200 zł. 

·       wspólne treningi od piątku 16.07 od godziny 17 do niedzieli 18 do godziny 11:00 w hotelu Apart Hotel Diamond Spa w Białce Tatrzańskiej – koszt całej pobytu na osobę to około 2000 zł.
·       nocleg
·       wyżywienie
(nagroda nie obejmuje kosztu transportu do miejsca wypoczynku ani powrotu do miejsca zamieszkania)
oraz

·      zestawu kosmetyków od firmy Hair2Go produkty do włosów o wartości 250 zł

·       smartwatcha marki Gino Rossi o wartości 139 pln
·      boxa upominkowego od firmy Nature Essence o wartości 400 zł

·     prezenty od Skoda Auto Wimar około 200 zł.

 1. Wyłoniony przez Organizatora zwycięzca otrzymuje jedną Nagrodę w Konkursie.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród w toku trwania Konkursu.

§4. Wyniki konkursu

 1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Organizator.
 2. Lista zwycięzców będzie ogłaszana na profilu społecznościowym Kinga Zawodnik – na Instagramie i na FB
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na Instagramie.
 4. Nagrody będą wręczone podczas wspólnego wyjazdu.
 5. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą za pośrednictwem Serwisu społecznościowego bądź drogą mailową w celu ustalenia miejsca odbioru przesyłki. Adres mailowy Zwycięzcy używany w konkursie będzie także adresem mailowym do korespondencji z Organizatorem. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie potwierdzi nagrody do 3 dni po dniu otrzymania wiadomości od Organizatora prawo do nagrody wygaśnie i zostanie wybrana kolejny Uczestnik, biorący udział w konkursie.  
 6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie potwierdzi nagrody do 3 dni po dniu otrzymania wiadomości od Organizatora prawo do nagrody wygaśnie i zostanie wybrana kolejny Uczestnik, biorący udział w konkursie.
 7. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody i wygaśnięcie prawa do nagrody.
 8. Z chwilą dodania zgłoszenia, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par.2 ust. 4, 5. na następujących polach eksploatacji: 
  1. wykorzystania na stronie internetowej Organizatora
  2. kanałach social media należących do Organizatora
  3. w materiałach mailingowych do bazy klientów Organizatora
 9. Decyzje Organizatora są ostateczne z zastrzeżeniem par. 2 ust. 6.
 10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika Serwisu społecznościowego lub mailowo w celu potwierdzenia wygranej.
 11. Nagrodzony uczestnik nie może wymienić nagród na równowartość w gotówce ani zamieniać ich na inne nagrody.
 12. W przypadku niewydania nagrody, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, co do sposobu wykorzystania niewydanej nagrody.
 13. W przypadku szkód wyrządzonych przez uczestnika ponosi od odpowiedzialność finansową za wyrządzoną szkodę.

§5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Organizator
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator przetwarzać będzie jedynie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu – w celu prawidłowego przekazania nagrody. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e – mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody i trwania akcji #wodastart
 3. Uczestnik poprzez zamieszczenie materiału konkursowego i opatrzenie go odpowiednim hashtagiem, zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników nagrodzonych dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Uczestnicy nagrodzeni mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
 5. Uczestnik Nagrodzony może zażądać dostępu do swoich danych –usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e– mail na adres management.zawodnik@onet.pl oraz mduljasz@gmail.com Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 6. Uczestnik Nagrodzony jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.

§7. Odpowiedzialność Organizatora

 1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.

§8. Regulamin

 1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.kingazawodnik.pl
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Organizator zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  niniejszego  regulaminu  oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.kingazawodnik.pl oraz siedzibie Organizatora. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować na adres mailowy: management.zawodnik@onet.pl oraz mduljasz@gmail.com

§9.Podatek od wygranych

 1. Nagroda konkursowa zostanie wydana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 czerwca 2021r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

§10. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published.